مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر نجف آباد
سامانه جامع نیازمندی های نجف آباد
هم اکنون ، رایگان ثبت نام کنید !

سامانه نیازمندی های شهر نجف آباد

  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
shadow

کتاب شهر هوشمند، نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و توسعه شهری اثر محمد شفایی

کتاب شهر هوشمند، نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و توسعه شهری اثر محمد شفایی

آﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪى ﭘﻴﺶ می ﺑﺮد، ﺻﺮﻓﺎً اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎتی آن ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰى و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ کیفی زندگی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ. شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتاً از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه‌های توسعه پایدار و با هدف رفع چالش‌های رو به رشد شهرنشینی، ایجاد شده است. بخش بزرگی از این چارچوب، اساساً یک شبکه هوشمند از اشیاء متصل و ماشین‌هایی است که اطلاعات را با استفاده از فناوری بی‌سیم و رایانش ابری انتقال می‌دهند. برنامه‌ها، اطلاعات را در لحظه دریافت، تجزیه و تحلیل و مدیریت می‌کنند تا به شهرداری‌ها، شرکت‌ها و شهروندان کمک کنند که برای بهبود کیفیت زندگی خود تصمیمات بهتری بگیرند. یکپارچه سازی اشیا و داده‌ها با زیرساخت‌های فیزیکی و خدمات شهری، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و پایداری را بهبود دهد. جوامع می‌توانند روشهای توزیع انرژی را بهبود بخشند، جمع آوری زباله را ساده‌تر کرده و باعث کاهش ترافیک و حتی بهبود کیفیت هوا گردند. ﻫﺪف ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زندگی ﺷﻬﺮى ﺑﺎ روﻳﻜـﺮد توسعه ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ.

تبلیغات در نیازمندی های نجف آباد